10.1.2011

Väitöstutkimus: Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena

Arto Salosen väitöstutkimus Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena tarkastettiin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 12.11.2010. Kyseessä on suomenkielinen laajasti kestävän kehityksen ekologista, taloudellista ja sosiaalista konseptia määrittelevä ja testaava työ, joka muun muassa soveltaa Earth Charterin luomia kestävän kehityksen periaatteita.

Salonen kirjoittaa: “Kestävän kehityksen arvojen ja etiikan osalta Earth Charter on keskeisessä roolissa työssä, sillä sen luomat periaatteet ovat vakuuttavat ja uskottavat.”

Salosen väitöstutkimus löytyy Earth Charterin Virtuaalikirjastosta.

____________________________________________________________


Arto O. Salonen
Helsingin yliopisto,
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta,
Opettajankoulutuslaitos

Globaali talous on ollut ilmiömäinen voima halpojen tuotteiden ja palvelujen tuotannossa, mutta henkistä hyvinvointiamme kalvaa yhä lisääntyvä tietoisuus siitä, että pakkotyö, lapsityö ja epäinhimilliset työskentelyolosuhteet liittyvät yhä useammin tavanomaisiin päivittäin käyttämiimme hyödykkeisiin ja elintarvikkeisiin. Vieläkin huolestuttavampaa on, että aivan ilmeisesti sahaamme poikki sitä oksaa, jolla istumme, sillä 15 maapallon 24 tärkeimmästä elämää ylläpitävästä ekosysteemistä on vahingoittunut tai kestämättömän käytön kohteena.

Ihmisten käyttäytymisen muutos ja yhteiskuntien uudelleen muotoutuminen on väistämätön lähitulevaisuuteen kuuluva asia globaalissa ajassa, haluttiin sitä tai ei. Tässä väitöstutkimuksessa tarkastelun kohteena on kestävää kehitystä ylläpitävien elämäntapojen rakentumisen mahdollisuudet suomalaisessa kulttuurisessa kehyksessä globaalissa ajassa.

Tulosten perusteella kestävän kehityksen mukainen asennoituminen oli yleistä, mutta myönteisestä asennoitumisesta ei aina seurannut kestävän kehityksen mukaista käyttäytymistä. Järjestöaktiivisuus oli yhteydessä ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden vaalimiseen kokonaisuutena. Kestävän kehityksen kokonaisvaltaisessa edistämisessä merkityksellisintä oli yhteisöllisyyden vaaliminen. Kestävän kehityksen mukaisen arkisen käyttäytymisen esteistä merkittävimmät olivat tiedon puute, korkeat kustannukset ja kiire.

Kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen yhteiskuntaan siirtymistä nopeuttaisivat sellaiset ohjauskeinot, joiden avulla kestävän kehityksen mukaiset arkiset valinnat olisivat kansalaisille kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Ohjauskeinojen käyttöä puolustaa myös se, että myönteisestä asennoitumisesta ei aina seuraa asenteen mukaista käyttäytymistä.

Kestävä kehitys toteutuu vastuuta kantamalla. Planetaariseen vastuuseen kasvettaessa oikeudenmukaisuusyhteisö laajentuu omasta lähipiiristä kattamaan kaikki ne ihmiset, joiden elämään oma elämämme suoraan tai välillisesti liittyy. Planetaarinen vastuu ei rajoitu ainoastaan ihmisiin vaan se kattaa myös ei-inhimillisen todellisuuden. Ei inhimillinen todellisuus sisältää eläimet, kasvit, ilmakehän ja maaperän sekä näiden muodostamat ekosysteemit, joista inhimillinenkin elämä on täysin riippuvaista.

Arto Salosen väitöstutkimus Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena tarkastettiin Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa 12.11.2010.